On completion of this module, learners will be able to identify the key stakeholders in the application of the sourcing process and analyse the procurement cycle, evaluating the influence that procurement and supply has as a source of added value for the organisation.
In any organisation, a significant proportion of costs are accounted for by the purchases of products and/or services, hence organisations see procurement and supply as a key contributor to their value added strategies.This module is designed using the CIPS Procurement Cycle as its basis.

Topics covered in Level 4 module 1:
✔️  Understand and analyse the added value that can be achieved through procurement and supply chain management;
✔️  Understand and analyse the key steps when procuring goods or services;
✔️  Understand and analyse the key aspects of organisational infrastructure that shape the scope of a procurement or supply chain function;
✔️  Understand and analyse the need for compliance with requirements when undertaking procurement activities in different sectors;

Bu modul başa çatdıqdan sonra tələbələr satınalma prosesinin tətbiqində əsas maraqlı tərəfləri müəyyən edə və satınalma dövrünü təhlil edərək, satınalma və təchizatın təşkilat üçün əlavə dəyər mənbəyi kimi təsirini qiymətləndirə biləcəklər.
İstənilən təşkilatda xərclərin əhəmiyyətli hissəsi məhsul və ya xidmətlərin satın alınması hesabına hesablanır, buna görə də təşkilatlar satınalma və təchizatı öz əlavə dəyər strategiyalarının əsas töhfəçisi kimi görürlər. Bu modul CIPS Satınalma döngüsü əsasında hazırlanmışdır.

Level 4 Modul 1-in əhatə olunduğu mövzular :
✔️  Satınalma və təchizat zəncirinin idarə edilməsi ilə əldə edilə bilən əlavə dəyəri anlamaq və təhlil etmək;
✔️  Malların və ya xidmətlərin satın alınması zamanı əsas addımları anlamaq və təhlil etmək;
✔️  Satınalma və ya təchizat zənciri funksiyasının əhatə dairəsini formalaşdıran təşkilati infrastrukturun əsas aspektlərini başa düşmək və təhlil etmək;
✔️  Müxtəlif sektorlarda satınalma fəaliyyətlərini həyata keçirərkən tələblərə uyğunluq ehtiyacını anlamaq və təhlil etmək;

📆   Dates: 07,08,14,15,21,22,28,29 May, 04,05,11 June

🗣   Trainer: Ali Hajiyev, CIPS (Group Procurement Manager at PASHA Holding (Non-Financial Businesses)

Language: EN

Leave a Comment